Thema’s

Voor de toekomstvisie van Spoordonk is onder leiding van de gemeente Oirschot een Integraal Dorpsontwikkelingsplan opgesteld. Uitgangspunt van dit Dorpsontwikkelingsplan is dat Spoordonk nadrukkelijker de sterke kanten (kernkwaliteiten) van de gemeenschap moet benutten/uitbuiten om zodoende Spoordonk leefbaar te houden. De knelpunten daarentegen kunnen via een actieve opstelling van deze zelfde dorpsgemeenschap worden opgelost of verholpen.

Belangrijke randvoorwaarden hierbij is dat de communicatie tussen de inwoners en gemeente en inwoners onderling wordt verbeterd. Het dorpscafé kan hieraan een bijdrage leveren. Vele projecten slagen immers wanneer een grote groep inwoners erachter gaat staan.

Het dorpscafé houdt in dat er in Spoordonk jaarlijks vier thema-avonden georganiseerd worden rondom het thema leefbaarheid. Met pakkende agenda’s worden inwoners uit Spoordonk warm gedraaid de handen uit de mouwen te steken. Met andere woorden het Dorpscafé gaat er voor zorgen dat er nieuwe burgerinitiatieven gaan ontstaan. Deze burgerinitiatieven monden vervolgens uit in projecten die de leefbaarheid van Spoordonk vergroten.

Met de oprichting van het ‘dorpscafé’ zal een zekere mate van kruisbestuiving tussen alle inwoners van Spoordonk optreden wat zal leiden in meer inzicht in de individuele kwaliteiten van alle inwoners van Spoordonk. De verwachting is dat dit uitmondt in een actievere participatie van de totale gemeenschap welke de leefbaarheid van Spoordonk alleen maar ten goede kan komen. 

Op 19 maart 2008 heeft een eerste sessie van het dorpscafé plaatsgevonden. Het thema van de avond was de realisatie van een nieuw Multifunctionele Accommodatie (MFA). Resultaat 69 geïnteresseerden waarvan er 15 zich op één of andere manier wilden inzetten bij de opzet van de MFA. Eén en ander heeft er toe geleid dat de huidige werkgroep MFA wordt uitgebreid waardoor na alle waarschijnlijk de MFA nog multifunctioneler gaat worden ingezet.

Betrokkenheid van burgers is dus de succesbepalende factor bij de ontwikkeling van projecten om de leefbaarheid te vergroten. Dit geldt ook voor de uitvoering van diverse IDOP-projecten. De bedoeling is dan ook dat het Dorpscafé met zijn thema’s zo veel als mogelijk aansluiting zoekt bij de visie van het IDOP Spoordonk.

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn;

–         Multifunctionele accommodatie

–         Verenigingsleven:

Het verenigingsleven is momenteel bloeiend en de saamhorigheid is groot, echter er dreigt een tekort aan bestuursleden. De bestuursleden zijn vaak de mensen waar een vereniging op draait. Het is dan ook van belang dat meer mensen zich aangesproken voelen om een bestuursfunctie in een vereniging in te vullen. De opzet van een talentenbank kan de zoektocht naar bestuursleden makkelijker maken.

–         Veiligheid:
De Spoordonkseweg is voor veel inwoners een punt van kritiek. De weg kent veel sluipverkeer door files op de A58. Deze weg moet derhalve beter worden beveiligd.

–         Jongeren:
Opzet van een banenpool voor jongeren, zodat deze werkervaring kunnen opdoen bij verschillende bedrijven uit Spoordonk.

–         Zorg:
Net als veel andere dorpen kamt ook Spoordonk met een vergrijzing en een teruggang in voorzieningen. De gemeenschap kan bijvoorbeeld zelf tot de oprichting van een vereniging komen die onder het motto ‘zorg op maat’ actief maatregelen van de grond gaan tillen.

–         Etc, etc.

Het Dorpscafé kan het beste ontwikkeld worden door een groeimodel waarin de ontwikkeling van vraagstukken op het gebied van leefbaarheid door het Dorpscafé nauwlettend in de gaten worden gehouden. Eén en ander betekent dat ontwikkelingen op de navolgende gebieden uiteindelijk de inhoud van de thema-avond kunnen gaan beïnvloeden.

Ruimtelijk:

woningen, openbare ruimte en infrastructuur afstemmen op aanbod / vraag en demografische

ontwikkeling.

Economisch:

stimuleren van nieuwe en versterken van bestaande economisch bedrijvigheid,

Maatschappelijk:

verbeteren van de leefbaarheid en de betrokkenheid van de burgers bij

maatschappelijke activiteiten en vergroten van de sociale cohesie,

Organiserend vermogen:

geloof in eigen kracht is uitgangspunt bij alle besluiten, projecten en activiteiten,

geef burgers de ruimte en faciliteer dit zelfredzaam vermogen.

Duurzaamheid:

door evenwicht te brengen tussen ruimtelijke, economische, maatschappelijke aspecten

en gebruik te maken van het organiserend vermogen.